Vispārīgie jautājumi

Mācības tiešsaistē

Vispārīgie jautājumi

1 Noteikumos lietotie termini:
1.1 Apbraukšana - braukšana garām vienam vai vairākiem pilnīgi vai daļēji uz brauktuves apturētiem transportlīdzekļiem, ka ari citiem šķēršļiem (kavēkļiem), kas saistīta ar braukšanas virziena maiņu;
1.2 Apdzīšana - braukšana garām vienam vai vairākiem braucošiem transportlīdzekļiem, iebraucot pretējā braukšanas joslā (brauktuves pusē) un atgriežoties iepriekšējā braukšanas joslā (brauktuves pusē);
 
 
 
1.3 Apdzīvota vieta - apbūvēta teritorija, kurā iebraukšana apzīmēta ar  Daugavpils vai Verene ceļazīmi, bet izbraukšana - ar Daugavpils vai Verene ceļazīmi;
1.4 Apstāšanās - transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā;
1.5 Apsteigšana - braukšana garām vienam vai vairākiem braucošiem transportlīdzekļiem, neiebraucot pretējā braukšanas joslā (brauktuves pusē);
 
 
 
 
1.6 Bīstama krava - krava, kas pārvadāšanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību;
1.7 Braukšanas josla - jebkura brauktuves garenvirziena josla (varbūt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt automobiļi;
1.8 Brauktuve - ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām;
1.9 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.10 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.11 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.12 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.13 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.14 Dot ceļu - prasība, kas nosaka, ka ceļu satiksmes dalībnieks nedrīkst sākt braukt (iet), turpināt braukt (iet) vai izdarīt jebkādu manevru, ja tādejādi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem tiek radīti traucējumi braukšanai (iešanai) vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) virzienu vai ātrumu;
1.15 Dzelzceļa pārbrauktuve - ceļa krustošanās ar dzelzceļa sliežu ceļa klātni vienā līmenī. Dzelzceļa pārbrauktuves robeža ir iedomāta līnija, kas perpendikulāri ceļa asij šķērso brauktuvi, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves barjeras, bet, ja šādas barjeras nav, - no 134vai135ceļa zīmes.
1.16 Dzīvojamā zona - apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar528ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar529ceļa zīmi;
1.17 Faktiskā masa - transportlīdzekļa masa kopā ar transportlīdzekļa vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi (puspiekabi) faktiskā masa ir vilcēja un piekabes (puspiekabes) faktisko masu summa;
1.18 Galvenais ceļš - ceļš, kas apzīmēts ar 201203204vai 205ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura uzstādīta 206vai207ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, asfaltbetona, bruģa u.tml. segumu attiecībā pret ceļu ar grants vai šķembu segumu, vai ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.). Šī termina izpratnē mazāk svarīga ceļa posma segums tieši pirms krustojuma nenozīmē, ka attiecīgais ceļš ir vienādas nozīmes ar krustojamo ceļu;
1.19 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.20 Gājēju ceļš - ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts ar 414 ceļazīmi );
1.21 Gājēju pāreja - brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530 un 531 ceļa zīmi un (vai) 931 ceļa apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei;
1.22 Gājēju un velosipēdu ceļš - ceļš, kas apzīmēts ar 415416 vai 417 ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu;
1.23 Ietve - ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;
1.24 Krustojums - vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma sākumu. Šis termiņš neattiecas uz vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.);

1
 

1.25 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.26 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.27 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.28 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.29 Nomale - ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai;
1.30 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.31 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.32 Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis - autobuss, trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem;
1.33 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.34 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.35 Piespiedu apstāšanās - transportlīdzekļa apturēšana tehniska bojājuma dēļ vai bīstamības dēļ, ko rada transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera veselības stāvoklis, vedamā krava vai ceļu satiksmei bīstams šķērslis uz ceļa;
1.36 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.37 Priekšroka - tiesības braukt (iet) iecerētajā virzienā pirmajam attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem;
1.38 Sadalošā josla - ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktuves vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu braukšanai vai apturēšanai;
1.39 Satiksmes regulētājs - persona, kas regulē ceļu satiksmi un ir pilnvarota to darīt;
1.40 Stāvēšana - transportlīdzekļa apturēšana, ja tā nav saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā, kā arī transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes, ja tā ir saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā;
1.41 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.42 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.43 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.44 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.45 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.46 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.47 Transportlīdzekļu sastāvs - mehāniskais transportlīdzeklis savienots ar piekabi (puspiekabi), kā ari savienots velkošais un velkamais transportlīdzeklis;
1.48 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.49 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.50 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
1.51 Velosipēdu ceļš - ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar413 ceļazīmi vai 932vai941 ceļa apzīmējumu);
1.52 (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);
2 Noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā.
3 Transportlīdzekļu braukšana Latvijā ir noteikta pa ceļa labo pusi.
4 Ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā ari jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
5 Katra ceļu satiksmes dalībnieka pienākums ir darīt visu iespējamo, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.
6 Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.
[Atceries! Esi pieklājīgs! Cieni sevi un citus!]
7 Ceļu satiksmi regulē un uzrauga policijas darbinieki un citas personas, kuras saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir tam pilnvarotas.
8 Satiksmes regulētājiem un personām, kuras uzrauga ceļu satiksmi, uz ceļa jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā attiecīgā formas tērpā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un ar atšķirības zīmi, jābūt klāt dienesta apliecībai.
9 Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi.
10 Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.
11  Šajos noteikumos neparedzētus ceļu satiksmes ierobežojumus, kad tiek noteiktas un ir pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu prasībām (ceļu darbi, sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), drīkst izdarīt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izmantojot ceļa zīmes, ceļa apzīmējumus, luksoforus, kā arī informējošās, norobežojošās, brīdinājuma u.tml. ierīces.
12 Nacionālo bruņoto spēku speciālās militārās tehnikas pārvietošanās pa ceļu atļauta tikai tad, ja attiecīgie ceļa posmi tiek slēgti normatīvajos aktos par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem noteiktajā kārtībā vai ja attiecīgie transportlīdzekļi tiek pavadīti aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.
12.1. Īslaicīgi braukt pa ceļu ārpus apdzīvotām vietām, ja tas nepieciešams ceļa vai tilta šķērsošanai, atļauts tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis, kā arī sniega motocikliem, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, bet kurus to ražotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē. Braucot pa ceļu, kā arī ārpus tā vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošība.
13 Šie noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulē attiecības ceļu satiksmes drošības jomā, attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kā ari to īpašniekiem, transportlīdzekļu vadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tiem atrodoties Latvijas teritorijā, ja starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts ir Latvija, nav noteikts citādi.
14 Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
14.1. bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes, luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
14.2. bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu.
15 Ja ceļu satiksmes dalībnieks piesārņojis vai piegružojis brauktuvi (izkritusi krava, izlijusi eļļa u.tml.), viņam tā nekavējoties jānotīra, bet, ja tas nav iespējams, par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki un jāpaziņo policijai.