Transportlīdzekļu vilkšana

Mācības tiešsaistē

Transportlīdzekļu vilkšana

192 Mehāniskos transportlīdzekļus atļauts vilkt:

192.1. izmantojot lokano vai cieto sakabi;

192.2. daļēji novietojot velkamo mehānisko transportlīdzekli uz velkošā transportlīdzekļa (kravas kastē vai uz speciālas atbalstierīces).

193 Velkot ar cieto vai lokano sakabi, pie velkamā mehāniskā transportlīdzekļa stūres jābūt transportlīdzekļa vadītājam, izņemot gadījumu, kad cietās sakabes konstrukcija nodrošina velkamā mehāniskā transportlīdzekļa vadāmību.

194 Cietajai sakabei starp velkošo un velkamo mehānisko transportlīdzekli jānodrošina attālums, kas nepārsniedz 4 m, bet lokanajai sakabei šim attālumam jābūt no 4 līdz 6 m. Lokanajai sakabei jābūt apzīmētai tā, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki to varētu laikus pamanīt.

195 Aizliegts vilkt:

195.1. vairāk par vienu mehānisko transportlīdzekli;

195.2. mehānisko transportlīdzekli, kuram ir bojāta stūres iekārta (atļauts vilkt, to daļēji novietojot uz velkošā transportlīdzekļa);

195.3. ja mehāniskajam transportlīdzeklim, kuram ir bojātas darba bremzes, faktiskā masa ir lielāka par pusi no velkošā mehāniskā transportlīdzekļa faktiskās masas;

195.4. ar lokano sakabi, ja ir bojāta vai nedarbojas velkamā mehāniskā transportlīdzekļa darba bremžu sistēma;

195.5. ar lokano sakabi atkalas laikā;

195.6. ar motociklu bez blakusvāģa, izņemot gadījumu, kad to paredzējis motocikla izgatavotājs un kad motocikls bez blakusvāģa velk speciāli šim nolūkam paredzētu piekabi;

195.7. velosipēdu vai mopēdu, kā arī motociklu bez blakusvāģa;

195.8. (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75);

195.9. vairāk par vienu piekabi;

195.10. piekabi, kuras masa pārsniedz vilcēja izgatavotāja noteikto vilkšanai paredzētās piekabes masu;

195.11. diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos - šo noteikumu 249.punktā minēto tehnoloģisko agregātu - piekabi.

196 Velkot ar lokano vai cieto sakabi, aizliegts vest pasažierus ārpus kabīnes velkamajā speciāliem darbiem paredzētajā kravas automobilī, kura furgona tipa kravas telpā ir ierīkotas pasažieru sēdvietas, kā arī velkamajā autobusā vai trolejbusā. Ja velkamais automobilis ir daļēji novietots uz velkošā mehāniskā transportlīdzekļa, pasažieriem atļauts atrasties tikai velkošā mehāniskā transportlīdzekļa kabīnē.