Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes

Mācības tiešsaistē

Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes

246 Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet traktortehniku un tās piekabes – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Tramvajus un trolejbusus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai – atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs vai arī mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija. Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, pārreģistrācija jāveic līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai ar šo transportlīdzekli no valsts. Pārreģistrācija līdz izbraukšanai ar transportlīdzekli no valsts jāveic arī gadījumā, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un īpašnieks ar šo transportlīdzekli izbrauc no valsts vai izsniedz pilnvaru izbraukšanai no valsts personai, kura nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs.

247 Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm uz laiku ievestie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, kas atrodas Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un piedalās ceļu satiksmē, noteiktā kārtībā jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet traktortehnika un tās piekabes – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

248 Aizliegts Latvijā pastāvīgi reģistrēt:

248.1. mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem, specializētajiem atkritumu izvešanai paredzētajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējami kā vēsturiskie spēkrati, un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

248.2. mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standarta LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana" prasībām. Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem;

248.3. kokvedējus, kuru gabarīti pārsniedz šo noteikumu 3. pielikumā noteiktos lielumus.

249 Latvijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti - piekabes (kompresori, ģeneratori, celtnieku dzīvojamie vagoniņi u.tml.), kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē un kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti īslaicīgai pārvietošanai pa ceļiem, un velosipēdi. Tehnoloģiskā agregāta - piekabes – īslaicīga pārvietošana pa ceļiem nozīmē tā pārvietošanu no viena objekta uz citu (neatkarīgi no attāluma), kur tas tiks izmantots paredzētajiem darbiem.

250 Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus, trolejbusus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, piekabēm un mopēdiem - vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to piekabju valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatbilst valsts standarta LVS 20:1999 vai LVS 20:2003 prasībām, bet traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmēm - valsts standarta LVS 83:2007 prasībām. Numura zīmēm jāatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem un jābūt piestiprinātām šim nolūkam paredzētajās vietās. Stāvoša transportlīdzekļa numura zīmes simboliem skaidrā diennakts gaišajā laikā jābūt salasāmiem vismaz no 40 m attāluma, bet skaidrā diennakts tumšajā laikā, kad iedegtas transportlīdzekļa ārējās apgaismes ierīces, - vismaz no 20 m attāluma.

251 Aizliegts braukt, ja kaut viena no numura zīmēm nav piestiprināta paredzētajā vietā. Aizliegts numura zīmes aizsegt vai pārklāt ar aizsargmateriāliem.

252 Uz tramvajiem un trolejbusiem jābūt uzkrāsotiem reģistrācijas numuriem.