Ceļa zīmes un to raksturojums

Mācības tiešsaistē

Ceļa zīmes un to raksturojums

271 Ceļa zīmēm (turpmāk - zīmes) (5.pielikums) jāatbilst valsts standarta LVS 77 prasībām.
272 Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva, transportlīdzekļa, kas veic ceļa darbus, vai citā veidā, kas norāda šo zīmju uzstādīšanas pagaidu raksturu, ir cita nozīme nekā stacionārām zīmēm, transportlīdzekļa vadītājiem jāievēro pagaidu zīmju prasības.
273 Brīdinājuma zīmes brīdina vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Brīdinājuma zīmes ir šādas:
273.1  101- zīme "Vienādas nozīmes ceļu krustojums";
273.2 102- zīme "Krustojums, kur brauc pa loku";
273.3 103un104- zīme "Bīstams pagrieziens".
Ceļa pagrieziens (103zīme - pa labi;104zīme - pa kreisi) ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml.;
273.4 105un106- zīme "Bīstami pagriezieni".
Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem (105zīme - pirmais pagrieziens pa labi;106zīme - pirmais pagrieziens pa kreisi);
273.5 107,108un109 zīme "Ceļa sašaurinājums"
(107zīme - no abām pusēm; 108zīme - no labās puses; 109zīme - no kreisās puses);
273.6 110-  zīme "Stāvs lejupceļš";
273.7 111- zīme "Stāvs augšupceļš";
273.8 112- zīme "Nelīdzens ceļš".
Ceļa posms, kur uz brauktuves ir nelīdzenumi (viļņi, bedres, nelīdzenas ceļa un tilta salaiduma vietas u.tml.);
273.9  113- zīme "Nelīdzens ceļš (slieksnis)".
Ceļa posms, kur uz brauktuves izveidoti mākslīgi paaugstinājumi braukšanas ātruma samazināšanai;
273.10 114- zīme "Ceļa seguma maina".
Ceļa posms, kur asfaltbetona vai cementbetona segums mainās uz grants segumu un otrādi;
273.11 115-  zīme "Slidens ceļš";
273.12 116-  zīme "Uzbērta grants vai šķembas".
Ceļa posms, kurā no riteņu apakšas var tikt izsviesta grants, šķembas u.tml. materiāli;
273.13  117- zīme "Akmeņu nogruvumi".
Ceļa posms, kur iespējami nogruvumi, noslīdeņi, krītoši akmeņi;
273.14 -  zīme "Uz ceļa strādā".
Ceļa posms, kur uzcēla, blakus tam vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus;
273.15  -  zīme "Ceļš ar bīstamām nomalēm";
273.16  -  zīme "Gājēju pāreja".
Tuvošanās ar   un   zīmi apzīmētai gājēju pārejai, kur jādod ceļš gājējiem;
273.17 - zīme "Bērni".
Ceļa posms bērnu iestādes tuvumā, kur uz brauktuves pēkšņi var uziet bērni;
273.18  -  zīme "Divvirzienu satiksme".
Ceļa (brauktuves) posma sākums, kur ceļu satiksme notiek abos virzienos;
273.19  -  zīme "Satiksmi regulē luksofors".
Krustojums, gājēju pāreja vai ceļa posms, kur ceļu satiksmi regulē luksofors;
273.20  -  zīme "Mājdzīvnieki";
273.21  - zīme "Savvaļas dzīvnieki";
273.22  -  zīme "Paceļams tilts".
Paceļams tilts vai prāmja pārceltuve;
273.23 -  zīme "Krastmala".
Vieta, kur ceļš iziet uz krastmalu vai kādas ūdenstilpes krastu;
273.24 -  zīme "Sānvējš";
273.25 -  zīme "Zemu lidojošas lidmašīnas";
273.26  -  zīme "Krustojums ar velosipēdu ceļu".
Vieta, kur ceļu šķērso velosipēdu ceļš, velosipēdiem paredzēta josla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi;
273.27 -  zīme "Tramvaja sliežu šķērsošana";
273.28 - zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru";
273.29  - zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras";
273.30  - zīme "Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve".
Dzelzceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota barjera;
273.31  -  zīme "Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve".
Dzelzceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu ceļiem, kur nav ierīkota barjera;
273.32  un -  zīme "Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve".
Papildu brīdinājums par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei ārpus apdzīvotām vietām;
273.33  - zīme "Bīstami".
Bīstams ceļa posms, kura bīstamību nevar apzīmēt ar citām brīdinājuma zīmēm.
274 Ārpus apdzīvotām vietām  un  zīmi uzstāda 150-200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās - 50-60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar . zīmi.
275 Ārpus apdzīvotām vietām ., ., ., ., . un . zīmi uzstāda atkārtoti. Otru zīmi uzstāda vismaz 50 m pirms bīstamā posma sākuma.
276 Ierobežotos apstākļos un apdzīvotā vietā otru  zīmi var uzstādīt tieši ceļa darbu vietas sākumā. Ja ceļa darbi ir īslaicīgi,  zīmi (bez . zīmes) var uzstādīt 10 - 15 m pirms ceļa darbu vietas.
277 . zīme var nebūt uzstādīta dzīvojamās zonās, kā arī vietās, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h.
278 . un . zīmi uzstāda tieši pirms dzelzceļa pārbrauktuves.
279 Ja stāvs lejupceļš vai augšupceļš seko viens aiz otra, tad . vai . zīme var tikt uzstādītas pirms otrā vai tam sekojošā lejupceļa vai augšupceļa sākuma attālumā, ko norāda ar . papildzīmi.
280  un  zīmi uzstāda ceļa labajā pusē, bet  un  zīmi - kreisajā pusē.  un  zīmi uzstāda kopā ar braukšanas virzienā pirmo  vai  zīmi;  un  zīmi - ar otro  vai  zīmi.  un  zīmi uzstāda atsevišķi vienādā attālumā starp pirmo un otro  zīmi vai pirmo un otro . zīmi.
281 Priekšrocības zīmes norāda braukšanas secību neregulējamos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai šauros ceļa posmos. Priekšrocības zīmes ir šādas:
281.1   -  zīme "Galvenais ceļš".
Ceļš, pa kuru braucot ir priekšroka šķērsot neregulējamus krustojumus;
281.2  -  zīme "Galvenā ceļa beigas";
281.3   un  -  zīme "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu"
(  zīme - no abām pusēm;  zīme - no labās puses;  zīme - no kreisās puses). Uz vienas zīmes var būt attēloti divi savstarpēji tuvu esoši krustojumi, un attālumu starp kuriem nenorāda.
Šīs zīmes uzstāda ārpus apdzīvotām vietām 150-200 m attālumā no krustojuma;
281.4 . zīme "Dodiet ceļu".
Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu; bet, ja papildus uzstādīta zīme,  jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, kā arī transportlīdzekļiem, kas tuvojas pa vienādas nozīmes ceļu no labās puses, izņemot tramvaja vadītājus, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 102. punktu šajā gadījumā ir priekšroka;
281.5 -  zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts".
Aizliegts braukt tālāk, neapturot transportlīdzekli tieši pirms stoplīnijas (  apzīmējums), bet, ja tās nav, - tieši pirms šķērsojamās brauktuves malas. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu; bet, ja papildus uzstādīta   zīme, - jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, kā arī transportlīdzekļiem, kas tuvojas pa vienādas nozīmes ceļu no labās puses, izņemot tramvaja vadītājus, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 102. punktu šajā gadījumā ir priekšroka.
  zīmi var uzstādīt arī pirms neapsargājamas dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī speciāla karantīnas posteņa, robežas šķērsošanas vietas un citām vietām, kur ceļu satiksmi apstādina ar barjeru vai citādi. Šajā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis tieši pirms stoplīnijas ( apzīmējums), bet, ja tās nav, - tieši pirms zīmes;
281.6 - zīme "Priekšroka pretim braucošajiem".
Aizliegts iebraukt ceļa sašaurinātajā posmā, ja tas var apgrūtināt pretim braukšanu. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kuri atrodas ceļa sašaurinātajā posmā vai šā posma pretējā galā;
281.7 -  zīme "Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem".
Šaurs ceļa posms, pa kuru braucot transportlīdzekļa vadītājam ir priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.
282 Aizlieguma zīmes nosaka vai atcel noteiktus ceļu satiksmes ierobežojumus. Aizlieguma zīmes ir šādas:
282.1  -  zīme "Iebraukt aizliegts".
Aizliegts iebraukt jebkādiem transportlīdzekļiem;
282.2  -  zīme "Braukt aizliegts".
Aizliegts braukt jebkādiem transportlīdzekļiem;
282.3 -  zīme "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts";
282.4 -  zīme "Motocikliem braukt aizliegts".
Aizliegts braukt motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;
282.5 -  zīme "Velosipēdiem braukt aizliegts".
Aizliegts braukt velosipēdiem un mopēdiem;
282.6  - zīme "Kravas automobiļiem braukt aizliegts".
Aizliegts braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai;
282.7  - zīme "Ar piekabi braukt aizliegts".
Aizliegts braukt kravas automobiļiem un traktortehnikai ar jebkura tipa piekabi, kā arī vilkt mehānisko transportlīdzekli;
282.8 - zīme "Traktoriem braukt aizliegts".
Aizliegts braukt traktortehnikai;
282.9 - zīme "Gājējiem iet aizliegts";
282.10 - zīme "Platuma ierobežojums".
Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) platumā pārsniedz zīmē norādīto;
282.11  - zīme "Augstuma ierobežojums". Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) augstumā no brauktuves virsmas pārsniedz zīmē norādīto;
282.12  - zīme "Augstuma ierobežojums". Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) augstumā no brauktuves virsmas pārsniedz zīmē norādīto;
282.13  -  zīme "Ass slodzes ierobežojums". Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuriem faktiskā slodze uz jebkuru asi pārsniedz zīmē norādīto;
282.14  - zīme "Garuma ierobežojums".
Aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) garumā pārsniedz zīmē norādīto;
282.15 - zīme "Nogriezties pa labi aizliegts";
282.16  - zīme "Nogriezties pa kreisi aizliegts";
282.17  - zīme "Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts";
282.18  - zīme "Minimālās distances ierobežojums".
Distance starp braucošiem transportlīdzekļiem nedrīkst būt mazāka pārzīmē norādīto;
282.19 - zīme "Apdzīt aizliegts". Aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, mazāku par 30 km/h;
282.20  - zīme "Apdzīšanas aizliegums beidzas";
282.21  - zīme "Kravas automobiļiem apdzīt aizliegts".
Kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t, aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, kas mazāks par 30 km/h. Traktortehnikai aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot pajūgus un velosipēdus;
282.22  - zīme "Kravas automobiļiem apdzīšanas aizliegums beidzas";
282.23  - zīme "Maksimālā ātruma ierobežojums".
Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas pārsniedz zīmē norādīto;
282.24 - zīme "Maksimālā ātruma ierobežojums beidzas";
282.25 - zīme "Skanas signālu lietot aizliegts";
282.26 - zīme "Apstāties aizliegts".
Transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt;
282.27 - zīme "Stāvēt aizliegts".
Transportlīdzekļiem aizliegts stāvēt;
282.28   -  zīme "Nepāra datumos stāvēt aizliegts";
282.29  -  zīme "Pāra datumos stāvēt aizliegts";
282.30   -  zīme "Visi ierobežojumi beidzas".
Vienlaikus apzīmē  un   zīmes darbības beigas;
282.31 - zīme "Muita".
Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atjauju braukt tālāk dod muitas (kontroles punkta) amatpersona;
282.32 - zīme "Policija".
Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atļauju braukt tālāk dod policijas darbinieks vai robežsargs (uz valsts robežas);
282.33  - zīme "Tālāk braukt bīstami".
Aizliegts tālāk braukt visiem (bez izņēmuma) transportlīdzekļiem ceļu satiksmes negadījuma, avārijas u.tml. iemeslu dēļ;
282.34  -  zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts".
283 Ja . un . zīmes attiecīgi uzstādītas vienā un otrā ceļa pusē, tad laikposmā no plkst. 21.00 līdz 24.00 transportlīdzekļi, kam nākamajā dienā būs aizliegts stāvēt attiecīgajā ceļa pusē, jāpārvieto uz ceļa otru pusi.
284 , un  zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.
285 ., ., ., ., . un . zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem transportlīdzekļiem (piemēram, autoceltņiem), kas brauc veikt darbus zonā, kas apzīmēta ar kādu no šīm ceļa zīmēm. . un . zīmes darbība neattiecas arī uz vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t un kuru īpašnieks (turētājs) dzīvo vai strādā šajā zonā, un uz taksometriem, kuri brauc pēc pasažiera vai ar pasažieri, bet . un . zīmes darbība neattiecas arī uz to transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem), kas šajā zonā dzīvo vai strādā.
286 . un . zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kurus vada l, II vai III grupas invalīds (automobiļiem jābūt piestiprinātai vadītāja invalīda pazīšanas zīmei), automobiļiem, kuru pasažieri ir l, II vai III grupas invalīdi, un uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.
287 . un . zīmes darbība attiecas uz to brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīmes uzstādītas.
288  zīmes darbības zonā atļauta:
288.1. pasažieru iekāpšana taksometros - vieglajos automobiļos - vai izkāpšana no tiem;
288.2. taksometru - vieglo automobiļu - ar ieslēgtu skaitītāju apstāšanās, taksometra vadītājam paliekot transportlīdzeklī;
288.3. I, II vai III grupas invalīdu iekāpšana transportlīdzekļos vai izkāpšana no tiem;
288.4. pasažieru iekāpšana un izkāpšana pasažieru sabiedriskajos transportlīdzekļos to pieturās;
288.5. taksometru - vieglo automobiļu, kravas taksometru vai maršruta taksometru - stāvēšana attiecīgi ar ., . vai . zīmi apzīmētā stāvvietā;
288.6. pasažieru iekāpšana un izkāpšana maršruta taksometros laikā no pīkst. 20.00 līdz 7.00.
289 Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu ., ., . un . zīmes darbības zonā.
290 ., ., ., . un . zīmes darbība attiecas tikai uz to ceļa pusi, kurā tā uzstādīta.
291 ., ., ., ., ., ., ., . un . zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz . zīmei. Ja . zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz . zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes.
292 Zīmju darbības zonu var samazināt:
292.1. ., ., ., ., ., ., ., . un . zīmei - uzstādot . vai . zīmi;
292.2. ., . un . zīmei - uzstādot attiecīgi ., . vai . zīmi;
292.3. . zīmei - uzstādot 323. zīmi ar citu maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumu;
292.4. ., ., . un . zīmei - darbības zonā atkārtoti uzstādot ., ., . vai . zīmi kopā ar . zīmi. . zīmi var lietot kopā ar . ceļa apzīmējumu, bet . zīmi - ar . ceļa apzīmējumu. Šādos gadījumos zīmju darbības zonu nosaka ceļa apzīmējuma līnijas garums. ., ., . un . zīmes darbības zona beidzas vietā, kur sākas uz brauktuves un ietves ierīkota un ar . vai . zīmi apzīmēta stāvvieta.
293 Rīkojuma zīmes ir šādas:
293.1 - zīme "Braukt taisni";
293.2 - zīme "Braukt pa labi";
293.3  zīme "Braukt pa kreisi";
293.4 - zīme "Braukt taisni vai pa labi";
293.5  - zīme "Braukt taisni vai pa kreisi";
293.6   - zīme "Braukt pa labi vai pa kreisi";
 
 
293.7  -  zīme "Braukt pa labi";
293.8  -  zīme "Braukt pa kreisi";
293.9  - zīme "Braukt pa loku";
293.10  - zīme "Šķērsli apbraukt pa labo pusi";
293.11  - zīme "Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi";
293.12  - zīme "Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi";
293.13  - zīme "Velosipēdu ceļš".
Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem un mopēdiem;
293.14  -  zīme "Velosipēdu ceļa beigas";
293.15  - zīme "Gājēju ceļš". Atļauts pārvietoties tikai gājējiem;
293.16  -  zīme "Gājēju ceļa beigas";
293.17  - zīme "Gājēju un velosipēdu ceļš".
Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem;
293.18  -  zīme "Gājēju un velosipēdu ceļa beigas";
293.19  un  - zīme "Gājēju un velosipēdu ceļš". Pa ceļa vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa otru pusi - pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādītajam);
293.20  - zīme "Minimālā ātruma ierobežojums". Atļauts braukt ar ātrumu (km/h), kas nav mazāks par zīmē norādīto;
293.21  - zīme "Minimālā ātruma ierobežojums beidzas";
293.22  - zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt taisni";
293.23  - zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi";
293.24  - zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa kreisi".
294 ., ., ., ., ., ., ., . un . zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos. Zīmes, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota ., ., ., ., ., ., . un . zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā).
295 ., ., ., ., ., . zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. ., ., ., ., ., ., ., . un . zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta.
296 Ja . zīme uzstādīta ceļa posma sākumā, tās darbības zona ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam. Zīme neaizliedz nogriezties pa labi, lai iebrauktu pagalmos un citās blakusteritorijās.
297  un  zīme norāda, ka jānogriežas pirms šīs zīmes.
298 Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu.
Norādījuma zīmes ir šādas:
298.1  - zīme "Vienvirziena ceļš".
Ceļš vai brauktuve, pakuru visā platumā atļauts braukt transportlīdzekļiem vienā virzienā;
298.2  - zīme "Vienvirziena ceļa beigas";
298.3  un  -  zīme "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa". Izbraukšana uz ceļa vai brauktuves, pa kuru atļauts braukt vienā - zīmē norādītajā-virzienā;
298.4  - zīme "Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem". Josla, kas paredzēta tikai pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem, kuri brauc vienā virzienā ar pārējo transportlīdzekļu plūsmu. Zīmes darbība attiecas uz joslu, virs kuras zīme uzstādīta. Ja zīme uzstādīta ceļa labajā pusē, tās darbība attiecas uz labo braukšanas joslu;
298.5  - zīme "Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem". Ceļš, pa kuru pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu un taksometru satiksme notiek pa atsevišķu joslu pretim pārējo transportlīdzekļu plūsmai; 
298.6  - zīme "Ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas";
298.8 - zīme "Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās". Joslu skaits un minimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā;
298.9  - zīme "Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās". Joslu skaits un maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā;
298.10 - zīme "Braukšanas virzieni joslās". Joslu skaits un no tām noteiktie braukšanas virzieni krustojumā;
298.11 ., ., .,  un  - zīme "Braukšanas virzieni joslā". No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz ., ., ., ., . un  - zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. .,  un  - zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota ., ., .,  un  - zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā}. ., ., ., .,  un - zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita ., ., ., .,  un  - zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;
298.12  - zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Nosaukums un sakums apdzīvotai vietai, kurā ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;
298.13  - zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar . zīmi apzīmētas apdzīvotas vietas beigas;
298.14  - zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Nosaukums un sākums apdzīvotai vietai, kurā nav spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;
298.15  - zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar  - zīmi apzīmētas apdzīvotas vietas beigas;
298.16 - zīme "Stāvēšanas aizlieguma zona". Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar   zīmi;
298.17  - zīme "Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas";
298.18  - zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zona". Maksimālā ātruma ierobežojums uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar  zīmi;
298.19  -  zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas";
298.20  - zīme "Muitas zona".
Vieta, no kuras sākot ir spēkā noteikumi, kas nosaka kārtību muitas zonās;
298.21  - zīme "Muitas zonas beigas";
298.22   - zīme "Dzīvojamā zona".
Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās;
298.23  - zīme "Dzīvojamās zonas beigas";
298.24  - zīme "Gājēju pāreja".
Zīmi uzstāda ceļa labajā pusē uz pārejas tuvākās robežas;
298.25  - zīme "Gājēju pāreja".
Zīmi uzstāda ceļa kreisajā pusē uz pārejas tālākās robežas;
298.26  - zīme "Stāvvieta".
Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Ēkas jumta simbols apzīmē pazemes vai virszemes daudzstāvu stāvvietu. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6 un 136.1 apakšpunktā noteiktie aizliegumi;
298.27  - zīme "Stāvvietas beigas";
298.28  - zīme "Maksas stāvvieta".
Uz zīmes var būt norādīts stāvēšanas maksimālais ilgums, par kuru tūlīt var samaksāt. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6 un 136.1 apakšpunktā noteiktie aizliegumi;
298.29  - zīme "Maksas stāvvietas beigas";
298.30  - zīme "Autobusa un trolejbusa pietura";
298.31  - zīme "Tramvaja pietura";
298.32  - zīme "Vieglo taksometru stāvvieta";
298.33  - zīme "Kravas taksometru stāvvieta";
298.34  - zīme "Maršruta taksometru stāvvieta".
Apzīmē maršruta taksometru stāvvietu to galapunktos;
298.35  - zīme 'Tunelis";
298.36  - zīme "Tuneļa beigas";
298.37  - zīme "Apstāšanās vieta".
Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;
298.38  - zīme "Pierobežas sākums";
298.39  - zīme "Pierobežas beigas";
298.40  - zīme "Pierobežas joslas sākums";
298.41  - zīme "Pierobežas joslas beigas";
298.42  - zīme "Robežkontroles punkts";
298.43  - zīme "Robežpārejas punkts";
298.44  - zīme "Ātrgaitas ceļš".
Izbraukšana uz ceļa, pa kuru atļauts braukt tikai ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, automobiļiem un autobusiem;
298.45  - zīme "Ātrgaitas ceļa beigas".
298.46  - "Piespiedu apstāšanās vieta".
Norāda vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā.

 
299 . un . zīmes apakšdaļā ar ciparu var tikt norādīts taksometru skaits, kādam vienlaikus atļauts atrasties stāvvietā.
300 . un . zīme norāda vietu, no kuras sākot stājas spēkā noteikumi, kas nosaka pierobežas un pierobežas joslas režīmu.
301 Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu ar  zīmi apzīmētajā teritorijā.
302 Servisa zīmes informē par attiecīgo objektu atrašanās vietu.
Servisa zīmes ir šādas:

302.1. . zīme "Medicīniskās palīdzības punkts";
302.2. . zīme "Slimnīca";
302.3. . un . zīme "Degvielas uzpildes stacija". . zīme norāda, ka stacijā var iegādāties arī benzīnu (neetilēto), kurš nesatur indīgus savienojumus;
302.4. . zīme "Tehniskās apkopes punkts";
302.5. . zīme "Automobiļu mazgātava";
302.6. . zīme "Telefons";
302.7. . zīme "Restorāns";
302.8. . zīme "Kafejnīca";
302.9. . zīme "Viesnīca vai motelis";
302.10. . zīme "Jauniešu tūristu mītne";
302.11. . zīme "Kempings";
302.12. . zīme "Kempingpiekabju stāvvieta";
302.13. . zīme "Kempings un kempingpiekabju stāvvieta";
302.14. . zīme "Atpūtas vieta";
302.15. . zīme "Gājēju maršruta sākums";
302.16. . zīme "Tualete";
302.17. , zīme "Peldvieta vai peldbaseins";
302.18. . zīme "Informācijas punkts";
302.19. . zīme "Policija";
302.20. . zīme "Ceļu policija";
302.21. . zīme "Pasts";
302.22. . zīme "Radiokanāls ceļu satiksmes informācijas sniegšanai";
302.23. . zīme "Lidosta";
302.24. . zīme "Autoosta";
302.25. . zīme "Dzelzceļa stacija";
302.26. . zīme "Jūras pasažieru stacija";
302.27. . zīme "Prāmis";
302.28. . zīme "Kravas osta";
302.29. . zīme "Informācijas bloks". Zīme norāda, ka vairāki zīmē attēlotie objekti atrodas vienuviet;
302.30. . zīme "Ievērojama vieta". Norāda vietu, kur pie ceļa atrodas tūrisma objekts.
302.31.  "Ugunsdzēšamais aparāts". Norāda vietu tunelī, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts;
302.32.  "Avārijas tālrunis". Norāda vietu tunelī, kur atrodas tālrunis, pa kuru var izsaukt glābšanas dienestu.
303 Ar . vai . zīmi apzīmētajās vietās var novietot arī automobiļus vasarnīcas.
304 Servisa zīmju apakšdaļā var būt norādīti attālumi un virzieni no zīmes uzstādīšanas vietas līdz attiecīgajam objektam, kā arī attiecīgo objektu nosaukumi.
305 Virzienu rādītāji un informācijas zīmes ir šādas:
305.1  un  - zīme "Iepriekšējs virzienu rādītājs".
Uzzīmēs norādīti braukšanas virzieni uz apdzīvotām vietām un citiem objektiem. Uz . un . zīmes var būt attēloti simboli, piktogrammas un citas zīmes, kas informē par ceļu satiksmes īpatnībām. Zīmes apakšdaļā norādīts attālums no zīmes uzstādīšanas vietas līdz krustojumam vai bremzēšanas joslas sākumam;
305.2  - zīme "Virzienu rādītājs".
Braukšanas virzieni un attālumi (km) līdz apdzīvotām vietām un citiem objektiem;
305.3  un  - zīme "Virziena rādītājs".
Braukšanas virziens un attālums {km) līdz apdzīvotai vietai vai citam objektam;
305.4  - zīme "Virziena rādītājs".
Braukšanas virziens un attālums (km) līdz lidostai (zīme ar zilu fonu), tūrisma objektam (zīme ar brūnu fonu) vai braukšanas virziens uz viensētu (zīme ar pelēku fonu);
305.5  - zīme "Attālumu rādītājs".
Attālumi (km) līdz maršrutā esošo apdzīvoto vietu centriem;
305.6  -zīme "Ūdensšķēršļa nosaukums".
Tās upes, kanāla, ezera u.tml. Ūdensšķēršļa nosaukums, kuru šķērso ceļš;
305.7  - zīme "Braukšanas shēma".
Braukšanas maršruts, ja krustojumā aizliegti atsevišķi manevri vai atļautie braukšanas virzieni sarežģītā krustojumā;
305.8  - zīme "Strupceļš".
Ceļš, pa kuru nav iespējams caurbraukt;
305.9  un  - zīme "Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam";
305.10  un  - zīme "Joslas sākums".
Bremzēšanas, augšupceļa u.tml. joslas sākums;
305.11  un  - zīme "Joslas beigas".
Ieskrējiena, augšupceļa u.tml. joslas beigas;
305.12 -   un  - zīme "Braukšanas virzieni joslās".
Joslu skaits katrā virzienā ceļa posmā un braukšanas virzieni katrā joslā;
305.13  un  - zīme "Joslas piekļaušanās pamatjoslām".
Vienas vai vairāku joslu piekļaušanās pamatjoslām ceļa pārvadu tuvumā;
305.14  - zīme "Apgriešanās vieta".
Ceļa posmā starp krustojumiem norāda vietu vai pārtraukumu sadalošajā joslā, kur atļauta apgriešanās braukšanai pretējā virzienā. Nogriezties pa kreisi aizliegts;
305.15  - zīme "Satiksmes ierobežojumi Latvijā".
Informē Latvijā iebraucošos par braukšanas ātruma vispārējiem ierobežojumiem un dienas gaitas vai tuvās gaismas lukturu lietošanu;
305.16  - zīme "Ieteicamais ātrums".
Ātrums, ar kādu ieteicams braukt turpmākajā ceļa posmā. Zīme ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam, bet, ja . zīme lietota kopā ar brīdinājuma zīmi, tās darbības zonu nosaka bīstamā posma garums;
305.17 .,  un  - zīme "Kravas automobiļu braukšanas virziens".
Ieteicamais braukšanas virziens kravas automobiļiem, to sastāviem un traktortehnikai, ja krustojumā tiem aizliegts braukt vienā no iespējamajiem virzieniem;
305.18  - zīme "Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja";
305.19  - zīme "Apbraukšanas ceļa shēma".
Uz laiku ceļu satiksmei slēgta ceļa posma apbraukšanas maršruts;
305.20 .,  un  - zīme "Apbraukšanas ceļa virziens".
Apbraukšanas virziens ceļa posmam, kurā ceļu satiksme uz laiku slēgta vai ierobežota;
305.21 - zīme "Apbraukšanas ceļa beigas";
305.22 .,  A un -  zīme "Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties".
Uz laiku ceļu satiksmei slēgta brauktuves posma vai braukšanas joslas apbraukšanas virziens;
305.23  - zīme "Kilometru rādītājs".
Attālums (km) no ceļa sākuma;
305.24  - zīme "Ceļa numurs".
Zīme ar zaļu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Eiropas autoceļu (maģistrāļu) sistēmas ceļam (maršrutam);
305.25 - zīme "Ceļa numurs".
Zīme ar sarkanu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas galvenajam valsts autoceļam;
305.26  - zīme "Ceļa numurs".
Zīme ar zilu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas 1. šķiras valsts autoceļam;
305.27 .,  un  - zīme "Ceļa numurs un virziens".
Zīmes fons norāda ceļa piederību pie attiecīgas šķiras autoceļa;
305.28  - zīme "Maiņvirziena satiksme".
Tāda ceļa posma sākums, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;
305.29  - zīme "Maiņvirziena satiksmes beigas".
Tāda ceļa posma beigas, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;
305.30  - zīme "Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme".
Izbraukšana uz ceļa, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;
305.31  - zīme "Valsts nosaukums";
305.32  - zīme "Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums";
305.33  - zīme "Tūrisma objektu teritorija".
Iebraukšana teritorijā, kur atrodas daudzi savstarpēji tuvu esoši tūrisma objekti.
305.34  -  "Avārijas izeja".
Norāda vietu tunelī, kur atrodas avārijas izeja
305.35   - "Avārijas izejas virziens".
Norāda virzienu tunelī, kādā jādodas uz avārijas izeju, kā arī attālumu līdz tai.
306 ., ., ., . un . zīmes (ja tā uzstādīta apdzīvotā vietā) zilais fons nozīmē, ka norādītais objekts atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas, bet baltais fons -, ka norādītais objekts atrodas attiecīgajā apdzīvotajā vietā.
307 Papildzīmes tiek lietotas kopā ar citām zīmēm un precizē vai ierobežo attiecīgo zīmju darbību. Papildzīmes ir šādas:
307.1  - papildzīme "Attālums līdz objektam".
Norāda attālumu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam vai attiecīgā ceļu satiksmes ierobežojuma ieviešanas vietai;
307.2  - papildzīme "Attālums līdz objektam".
Norāda attālumu no  - zīmes līdz krustojumam, ja tieši pirms krustojuma uzstādīta  - zīme;
307.3  - papildzīme "Darbības zona".
Norāda garumu ceļa bīstamajam posmam, kas apzīmēts ar brīdinājuma zīmēm, vai aizlieguma zīmes darbības zonu, kā arī .,  un  - zīmes darbības zonu;
307.4 .,  un  - papildzīme "Darbības zona".
Norāda ., ., 328. un 329. zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u.tml. ir aizliegta
307.5  - papildzīme "Darbības zona".
Informē vadītāju, ka viņš atrodas ., .,  vai  - zīmes darbības zonā;
307.6  - papildzīme "Darbības zona".
Norāda ., ., 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;
307.7  - papildzīme "Darbības virziens";
307.8  - papildzīme "Darbības virzieni";
307.9  - papildzīme "Darbības virziens";
307.10  -papildzīme "Braukšanas josla".
Norāda braukšanas joslu vai tramvaja sliežu ceļa klātni, uz kuru attiecas zīmes darbība. Ja  -papildzīme uzstādīta kopā ar   -zīmi, tad noteiktais aizliegums ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes;
307.11 ., ., ., ., .,   un  - papildzīme "Transportlīdzekļa veids".
Norāda transportlīdzekļa veidu, uz kuru attiecas zīmes darbība.  - papildzīme attiecas uz kravas automobiļiem (arī uz kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm)), kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.  - papildzīme attiecas uz vieglajiem automobiļiem (arī uz vieglajiem automobiļiem ar piekabēm), kā arī uz kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t - papildzīme attiecas uz motocikliem, tricikliem un kvadricikliem.  - papildzīme attiecas uz velosipēdiem un mopēdiem;
307.12  - papildzīme "Darbdienās";
307.13  - papildzīme "Sestdienās, svētdienās un svētku dienās";
307.14  - papildzīme "Darbības laiks".
Norāda diennakts laiku, kurā zīme darbojas;
307.15   un  - papildzīme "Darbības laiks".
Norāda dienas un diennakts laiku, kurā zīme darbojas;
307.16 ., ., ., ., ., .,  un  - papildzīme "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā".
., ., ., .,  un  - papildzīme norada vieglo automobiļu bez piekabēm, motociklu, triciklu un kvadriciklu novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās, bet  un  - papildzīme - arī vieglo automobiļu ar piekabēm novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās;
307.17  - papildzīme "Stāvēšanas ilgums".
Šo papildzīmi lieto kopā ar  - zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā;
307.18  - papildzīme "Automobiļu apskates vieta".
Norāda, ka ir ierīkota estakāde vai remontbedre automobiļu apskatei;
307.19  - papildzīme "Pilnas masas ierobežojums".
Norāda, ka zīme attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par papildzīmē norādīto;
307.20  - papildzīme "Neredzīgi gājēji".
Norāda, ka gājēju pāreju izmanto arī neredzīgi gājēji;
307.21  - papildzīme "Invalīdiem".
Norāda, ka  - zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;
307.22  - papildzīme "Mitrs segums".
Norāda, ka zīme attiecas uz laikposmu, kad brauktuves segums ir mitrs;
307.23  - papildzīme "Slidens segums".
Norāda, ka priekšā ir slidens ceļa posms, kurš klāts ar sniegu vai ledu;
307.24  - papildzīme "Galvenā ceļa virziens".
Norāda galvenā ceļa virzienu krustojumā;
307.25  - papildzīme "Strādā autoevakuators".
Papildzīmi uzstāda kopā ar ., .,  un  - zīmi, kā arī bez tās vietās, kur stāvošie automobiļi traucē iebraukt vai izbraukt no pagalmiem u.tml. vietām;
307.26  - papildzīme "Pārējā papildinformācija".
Norāda informāciju, ko nesatur pārējās papildzīmes (atceļ apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu ., ., un  - zīmes darbības zonā transportlīdzekļiem ar speciālām atļaujām, norāda laikposmu, kurā atļauts iekraut un izkraut kravu), norāda informāciju par velosipēdu satiksmes organizācijas īpatnībām (vienvirziena, divvirzienu satiksme, satiksme uz vienvirziena ceļa pretēji kopējai transportlīdzekļu plūsmai u.c.) vai velosipēdu braukšanas maršrutus (uz zaļa vai zila fona) u.tml.;
307.27  - papildzīme "Nelīdzens ceļš (slieksnis)".
Norāda, ka gājēju pāreja ierīkota uz mākslīga paaugstinājuma braukšanas ātruma samazināšanai;
307.28  -  papildzīme "Maksas stāvvietas darbības laiks".
Norāda, ka ar  - zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas;
307.29  - papildzīme "Izslēgt motoru".
Norāda, ka stāvvietā aizliegts stāvēt ar ieslēgtu motoru.
307.30   -"Fotoradars".
Norāda, ka uz ceļa var būt uzstādīts fotoradars vai videoradars.
308 ., . un . papildzīme norāda pirms krustojuma uzstādīto zīmju darbības virzienus vai braukšanas virzienu uz stāvvietu, kas apzīmēta ar . vai . zīmi un atrodas ceļa tiešā tuvumā.
309 . un . papildzīme norāda dienas, kurās zīme ir spēkā.
310 Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot . vai  .papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauktuves, nomales vai ietves,  .,  . un  .papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.