Noslēguma jautājumi

Mācības tiešsaistē

Noslēguma jautājumi

319 Noteikumu 208.punkts attiecībā uz to, ka atļaujas netiek izsniegtas dalāmu kravu pārvadājumiem ar kokvedējiem, kuru gabarīti pārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus, un 248.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

320 Noteikumu 245.1.apakšpunkts stājas spēka ar 2005.gada 1.janvāri.

321 (Svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem nr.441).

322 Noteikumu 270.1 punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Līdz 2005.gada 31. decembrim 532zīme attiecas arī uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi. 837 942

323 Noteikumu 288.6. apakšpunkts stājas spēkā ar 2006. gada 1. janvāri. Līdz 2005. gada 31. decembrim maršruta taksometru vadītājiem326zīmes darbības zonā atļauts izlaist un uzņemt pasažierus.

324 Līdz 2004.gada 1.jūlijam Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtās velosipēda (mopēda) vadītāja apliecības mopēdu vadīšanai ir derīgas līdz 2005.gada 1.jūlijam.

325 Ceļa īpašnieki (valdītāji) līdz 2006.gada 1.janvārim nomaina ceļa zīmes atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 prasībām.

326 Līdz pilnīgai ceļa zīmju ieviešanai atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 "Ceļa zīmes" prasībām un ceļa apzīmējumu ieviešanai atbilstoši šo noteikumu prasībām ir spēkā arī ceļa zīmes, kas atbilst valsts standarta LVS 77:1996 "Ceļa zīmes" prasībām, un ceļa apzīmējumi, kas atbilst valsts standarta LVS 85:1997 "Ceļa
apzīmējumi" prasībām.

327 Normatīvie akti, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.15 "Ceļu satiksmes noteikumi", piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam.

328 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumus Nr.15 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999., 19.nr.; 2001., 93., 162.nr.; 2002., 107.nr.).

329 Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

330 Noteikumu 259.punkts zaudē spēku ar 2005.gada 31.decembri.