Atpūtas kuģu izmantošana

Mācības tiešsaistē

Atpūtas kuģu izmantošana

11 Atpūtas kuģu satiksme notiek saskaņā ar šiem noteikumiem.

12 Uzsākot kuģošanu, vadītājs pārbauda atpūtas kuģa tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī:

12.1. motora stāvokli;

12.2. korpusa stāvokli;

12.3. glābšanas līdzekļus un aprīkojumu;

12.4. navigācijas ugunis;

12.5. stūres iekārtu.

13 Atpūtas kuģim atrodoties kustībā, vadītājs nodrošina novērošanu (vizuālo, kā arī ar visiem iespējamiem līdzekļiem), lai pastāvīgi novērtētu apkārtējo situāciju un novērstu sadursmi. Ja ir šaubas par sadursmes draudiem, tad uzskata, ka tie pastāv.

14 Atpūtas kuģis atrodas kustībā, ja tas nav pietauvots, noenkurots vai neatrodas uz sēkļa.

15 Kuģošanas līdzeklis nedrīkst traucēt tādu kuģu satiksmi, kuri savas iegrimes dēļ var kuģot tikai ar navigācijas zīmēm un ugunīm (piemēram, bojām, stoderēm, vadlīnijām) apzīmētos akvatorijas posmos un kanālos. Ja kuģošanas līdzeklis ir spiests izmantot šādu kuģu ceļu vai kanālu, tas turas iespējami tuvāk tā labajai (braukšanas virzienā) pusei, lai pilnībā atbrīvotu ceļu kuģošanas līdzekļiem, kas var kuģot tikai pa apzīmēto akvatorijas posmu. Kuģiem, kuri savas iegrimes dēļ var kuģot tikai pa apzīmētiem akvatorijas posmiem un kanāliem, ir priekšroka attiecībā pret pārējiem kuģošanas līdzekļiem.

16 Atpūtas kuģis drīkst šķērsot kuģu ceļu vai kanālu, ja netiek traucēta kuģu kustība, iespējami taisnā leņķī pret kuģu ceļa vai kanāla ass līniju, atrodoties garām ejošā kuģa aizmugurē.

17 Zvejas rīkus nedrīkst izlikt kuģu ceļā.

18 Ja kuģošanas līdzekli, kas aprīkots ar motoru, nolaiž ūdenī apzīmētās peldvietās vai to tuvumā, uz kuģošanai atļauto rajonu to nogādā ar izslēgtu motoru (airējot) vai pārvietojoties ar minimālu ātrumu un maksimālu piesardzību (ja tehniski to nevar pārvietot ar izslēgtu motoru), neapdraudot peldētājus. Peldvietā vai tās tuvumā kuģošanas līdzeklis drīkst stāvēt tikai ar izslēgtu motoru.

19 Kuģošanas līdzekli, uz kuru attiecas šo noteikumu 18.punkts un kuru nolaiž ūdenī speciāli šim nolūkam aprīkotās vietās (piemēram, no peldvietas norobežotos koridoros iziešanai kuģošanas rajonā), var pārvietot ar ieslēgtu motoru pēc tā nolaišanas ūdenī, ievērojot drošu kustības ātrumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

20 Atpūtas kuģus aprīko ar drošības aprīkojumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām (1.pielikums).

21 Kuģošanas līdzekļa korpuss, mehānismi un aprīkojums ir tāds, lai nodrošinātu kuģošanas, cilvēku un vides drošību. Ūdensmotociklu aprīko ar automātisku motora apturēšanas ierīci (ja tā konstrukcija to paredz), kas aptur motoru, ja kuģošanas līdzeklis palicis bez vadības.

22 Vadītājs ir atbildīgs par pasažieru drošību.

23 Vadītājs nodrošina, lai pasažieris, kas jaunāks par 12 gadiem, pārvadā­šanas laikā ir ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē.

24 Pārvietojoties ar ūdensmotociklu, burājot ar vējdēli, nodarbojoties ar ūdens slēpošanu vai tamlīdzīgiem ūdens sporta veidiem, personai jābūt ietērptai glābšanas vestē, kas nodrošina personas peldspēju.

25 Ja kuģošanas līdzekli iznomā, iznomātājs nodrošina nomniekam instruktāžu par kuģošanas līdzekļa drošu izmantošanu un drošības aprīkojumu. Nododot kuģošanas līdzekli lietošanai noteiktā akvatorijā, iznomātājs iepazīstina nomnieku ar satiksmes kārtību akvatorijā un tās īpatnībām (piemēram, atvari, straumes, neapzīmētu peldvietu atrašanās vietas).

26 Vadītājam aizliegts:

26.1. izmantot kuģošanas līdzekli, kas nav tehniskā kārtībā vai nav apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem;

26.2. izmantot kuģošanas līdzekli, kuru nepieciešams reģistrēt, ja uz tā šim nolūkam paredzētajās vietās nav norādītas valsts reģistrācijas numuru zīmes;

26.3. pārsniegt kuģošanas līdzekļa kravnesību vai atļauto pārvadājamo cilvēku skaitu;

26.4. pārsniegt atļauto kuģošanas ātrumu atbilstoši ātruma ierobežojuma zīmēm;

26.5. vadīt kuģošanas līdzekli ar ātrumu, kas pārsniedz 5 km/h, tuvāk par 30 metriem no peldētājiem;

26.6. izmantot kuģošanas līdzekli vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās, apzīmētās un aizliegtās akvatorijās un peldvietās;

26.7. manevrēt un apstāties ejošu vai stāvošu kuģu, bagarmašīnu un peldošo celtņu tuvumā, kā arī starp tiem;

26.8. noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un pasažieru vai kravas piestātnēm, ja tās nav paredzētas atpūtas kuģiem;

26.9. vadīt kuģošanas līdzekli vai mācīt vadīt kuģošanas līdzekli:

26.9.1. ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

26.9.2. atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

26.9.3. esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ūdens satiksmes drošību;

26.10. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas pēc ūdens satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad kuģošanas līdzeklis apturēts pēc šo noteikumu 27.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma, līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudei vai atbrīvošanai no šādas pārbaudes. Vadītājs nedrīkst atteikties no šajā punktā minētās pārbaudes.

27 Ja rodas aizdomas par šo noteikumu 26.punktā minēto prasību neievērošanu, policijas un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku krasta apsardzes amatpersona, kā arī Valsts robežsardzes amatpersona (robežakvatorijā un ostu akvatorijā) var apturēt atpūtas kuģi pārbaudes veikšanai, kā arī pārbaudīt:

27.1. dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa reģistrāciju, ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē;

27.2. kuģošanas līdzeklim atbilstošu vadītāja apliecību, ja tāda ir nepieciešama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.648)

28 Ja tiek konstatēti pārkāpumi, šo noteikumu 27.punktā minētās amat­personas var atstādināt vadītāju no atpūtas kuģa turpmākas vadīšanas un, ja uz kuģa nav citas personas, kas var vadīt attiecīgo atpūtas kuģi, nogādāt šo atpūtas kuģi tuvākajā atpūtas kuģiem paredzētajā piestātnē.

29 Valsts vides dienesta amatpersonām ir tiesības apturēt kuģošanas līdzekli, lai kontrolētu ūdens bioloģisko resursu ieguves likumību. Ja valsts vides dienesta amatpersonai rodas aizdomas par šo noteikumu 26.punktā minēto prasību neievērošanu, tā nekavējoties ziņo par to policijai vai Valsts robežsardzei.

30 Ja tiek konstatēts, ka kuģošanas līdzeklis vai tā motors atrodas meklēšanā, vai rodas pamatotas aizdomas, ka kuģošanas līdzekļa identifikācijas numurs, motora numurs vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, amatpersona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzrauga ūdens satiksmi, reģistrē kuģošanas līdzekļus vai veic to valsts tehnisko apskati, par šo faktu nekavējoties informē Valsts policiju. Valsts policija pēc nepieciešamās pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

31 Atpūtas kuģiem tehniskā apskate nav nepieciešama.

32 Atpūtas kuģu satiksme robežakvatorijā atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, par to iepriekš informējot Valsts robežsardzi. Pārvietojoties pa robežakvatoriju, vadītājam un pasažierim ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam, ko uzrāda pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma.