Sadursmju novēršana

Mācības tiešsaistē

Sadursmju novēršana

36 Šīs nodaļas noteikumi attiecas tikai uz atpūtas kuģu satiksmi.

37 Ja atpūtas kuģim ar motoru pa pretēju vai gandrīz pretēju kursu tuvojas otrs kuģis, atpūtas kuģis maina kursu pa labi, lai tie varētu paiet viens otram garām ar kreisajiem bortiem drošā attālumā.

38 Šo noteikumu 37.punktā minētā situācija uzskatāma par esošu, ja atpūtas kuģis redz otru kuģi tieši uz kursa vai gandrīz uz kursa, turklāt diennakts tumšajā laikā tas var redzēt otra kuģa topugunis uz vienas līnijas vai gandrīz uz vienas līnijas un (vai) abas borta ugunis, bet diennakts gaišajā laikā — otra kuģa atbilstošu rakursu.

39 Ja divi atpūtas kuģi ar motoru iet pa kursiem, kas krustojas tā, ka rodas sadursmes draudi, atpūtas kuģis, no kura pa labi atrodas otrs atpūtas kuģis, dod tam ceļu un nešķērso otra atpūtas kuģa kursu gar tā priekšgalu.

40 Ja divas buru jahtas tuvojas tā, ka rodas sadursmes draudi, tās ievēro šādus principus:

40.1. ja buru jahtas iet ar dažādām halzēm, ceļu dod tā, kas iet ar kreiso halzi;

40.2. ja buru jahtas iet ar vienu un to pašu halzi, ceļu dod tā, kas atrodas vēja pusē;

40.3. buru jahta, kas iet ar kreiso halzi un redz vēja pusē otru buru jahtu, bet nespēj precīzi noteikt, vai tā iet ar kreiso vai labo halzi, dod ceļu otrai buru jahtai.

41 Par vēja pusi uzskata grotburas pusei pretējo pusi, bet jahtai ar taisnām burām — vislielākajai slīpajai burai pretējo pusi.

42 Jahtai ar paceltām burām, kas kuģo bez motora, ir ceļa priekšroka attiecībā pret kuģošanas līdzekļiem ar motoru.

43 Apdzenamais kuģošanas līdzeklis veicina apdzīšanu, saglabājot savu kursu un, ja nepieciešams, samazinot ātrumu. Apdzenošais kuģošanas līdzeklis turas drošā attālumā no otra kuģošanas līdzekļa un apdzen to:

43.1. uz kuģu ceļa — tikai gar apdzenamā kuģošanas līdzekļa kreiso bortu;

43.2. ārpus kuģu ceļa — gar apdzenamā kuģošanas līdzekļa labo vai kreiso bortu.

44 Apdzenošais kuģošanas līdzeklis ir kuģošanas līdzeklis, kurš tuvojas citam kuģošanas līdzeklim tādā virzienā, kas ir vairāk nekā 22,50 aiz tā dvarsa, t.i., ja apdzenošais kuģošanas līdzeklis attiecībā pret apdzenamo atrodas tādā stāvoklī, ka diennakts tumšajā laikā apdzenošais kuģošanas līdzeklis var redzēt tikai apdzenamā kuģošanas līdzekļa pakaļgala uguni un nevar redzēt nevienu no tā bortu ugunīm.

45 Kuģošanas līdzekļu izmainīšanās vai apdzīšanas manevru var apstiprināt, izmantojot manevrēšanas skaņu signālus atbilstoši COLREG-72.

46 Iespējamās sadursmes draudu noteikšanai katrs kuģošanas līdzeklis izmanto visus pieejamos līdzekļus atbilstoši apstākļiem. Ja ir šaubas par sadursmes draudiem, tad uzskata, ka tie pastāv.

47 Jebkurām kursa un ātruma izmaiņām, kas tiek veiktas, lai novērstu sadursmi, jābūt pietiekami lielām (ja to atļauj apstākļi), lai tās no otra kuģošanas līdzekļa būtu viegli pamanāmas vizuāli vai ar radara palīdzību. Jāizvairās no vairākām nelielām kursa un (vai) ātruma izmaiņām, kas seko viena otrai.

48 Lai izvairītos no sadursmes ar otru kuģošanas līdzekli, izvēlas tādu rīcību, kas nodrošina kuģošanas līdzekļu savstarpēju izmainīšanos drošā attālumā. Šīs rīcības efektivitāti vadītājs kontrolē tik ilgi, kamēr otrs kuģošanas līdzeklis ir pilnīgi pagājis garām.

49 Visefektīvākā rīcība, lai novērstu bīstamu tuvošanos, ir kursa maiņa, ja vien tā izdarīta laikus, ir pietiekama un neizraisa pārlieku tuvošanos citiem kuģošanas līdzekļiem.

50 Ja nepieciešams vairāk laika situācijas novērtēšanai, lai izvairītos no sadursmes, kuģošanas līdzekļu vadītāji samazina ātrumu vai apstājas, kamēr nav noskaidroti apstākļi vai nav savstarpēji saskaņota rīcība.

51 Ja kuģošanas līdzeklis tuvojas akvatorijas daļai, kurā ir ierobežota kuģošanas platība, kanāla malai, krastam, bagarmašīnām, stāvošiem kuģošanas līdzekļiem, dokiem, pārcēlājiem vai nodarbinātiem ūdenslīdēju kuģošanas līdzekļiem, tas samazina ātrumu (ja nepieciešams, līdz minimālajam ātrumam), lai neradītu bīstamu viļņošanos.

52 Šaurās akvatorijās (piemēram, kanālos), kur kuģošanas līdzekļu izmainīšanās ir apgrūtināta, kuģošanas līdzeklis turas iespējami tuvāk labajai pusei. Apdzīšana šo noteikumu 3.pielikumā minētajos ra­jonos ir aizliegta.