Kuģošana zem tiltiem un to tuvumā

Mācības tiešsaistē

Kuģošana zem tiltiem un to tuvumā

53 Caurbraukšanai zem tiltiem kuģošanas līdzekļi izmanto šim nolūkam paredzētās tilta ailes.

54 Ja caurbraukšanai paredzēta tikai viena tilta aile un tai vienlaikus tuvojas divi kuģošanas līdzekļi, kas viens otram var radīt traucējumus, tie ievēro šādus noteikumus:

54.1. braucot no pretējiem virzieniem, pirmais zem tilta iziet kuģošanas līdzeklis, kas brauc pa straumi;

54.2. braucot vienā virzienā, pirmais zem tilta iziet kuģošanas līdzeklis, kas atrodas pa labi.

55 Kuģošanas līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt zem tiltiem vai kanālos, ja tas traucē citu kuģošanas līdzekļu kustību.

56 Attālumam starp kuģošanas līdzekļa augstāko punktu un tilta konstrukciju jābūt tādam, lai caurbraukšana būtu droša.