Navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana

Mācības tiešsaistē

Navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana

83 Navigācijas zīmēm un ugunīm jāatbilst šajos noteikumos noteiktajiem standartiem (2.pielikums). Drīkst uzstādīt arī citas navigācijas zīmes un ugunis, ja tās atbilst Eiropas iekšējo ūdeņu kodeksā (CEVNI kodekss) noteiktajam standartam.

84 Zīmju vairogus ieteicams krāsot ar luminiscējošu krāsu.

85 Zīmes izmērus izvēlas tādus, lai nodrošinātu tās redzamību visā zīmes darbības zonā.

86 Ugunis, kas tiek izmantotas papildus šajos noteikumos noteiktajām zīmēm, izvieto uz atbilstošā zīmes vairoga vai tieši virs tā.

87 Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs:

87.1. ja nepieciešams, aprīko iekšējo ūdeņu akvatoriju ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām navigācijas zīmēm un ugunīm;

87.2. nodrošina tilta aiļu izgaismošanu diennakts tumšajā laikā, ja tilta tiešā tuvumā notiek kuģošanas līdzekļu satiksme;

87.3. nodrošina brīdinājuma zīmju izvietošanu akvatorijās, kurās aizliegts izmantot attiecīgu veidu kuģošanas līdzekļus;

87.4. nodrošina, lai navigācijas zīmes un ugunis pastāvīgi tiktu uzturētas atbilstošā tehniskā stāvoklī;

87.5. publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un lielākajā attiecīgās administratīvās teritorijas preses izdevumā informāciju par akvatoriju, kur aizliegta atpūtas kuģu un citu motorizētu kuģošanas līdzekļu satiksme, kā arī peldvietu organizēšana.

88 Inženiertehnisko būvju aprīkošanu ar navigācijas zīmēm un ugunīm nodrošina šo būvju īpašnieks vai valdītājs.

88.1 Navigācijas zīmju un uguņu īpašnieks vai valdītājs saskaņo ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija) šo noteikumu 2.pielikumā minēto navigācijas zīmju un uguņu izvietošanas projektu (turpmāk – navigācijas zīmju projekts) ostas teritorijā un šādās ūdenstilpnēs:

88.1.1. Daugavā no Vanšu tilta līdz Doles salai (līnijai, kas savieno punktus, kuru koordinātas LKS 92 sistēmā ir N 6304198 E 512013 un N 6304725 E 512451);

88.1.2. Ķīšezerā;

88.1.3. Buļļupē;

88.1.4. Lielupē no jūras līdz Slokas tiltam (līnijai, kas savieno punktus, kuru koordinātas LKS 92 sistēmā ir N 6299152 E 473914 un N 6299198 E 474093).

88.2 Lai saskaņotu navigācijas zīmju projektu ostas teritorijā, projekta izstrādātājs Jūras administrācijā iesniedz attiecīgās ostas kapteiņa apstiprinātu navigācijas zīmju projektu.

88.3 Šo noteikumu 88.1. vai 88.2. punktā minētajos navigācijas zīmju projektos iekļauj šādu informāciju:

88.3.1. navigācijas zīmju vai uguņu nepieciešamības pamatojums;

88.3.2. esošo navigācijas zīmju un uguņu, kā arī apkārtējo apstākļu analīze;

88.3.3. projektējamo navigācijas zīmju un uguņu izvēle, izvietojums un apkārtējās vides novērtējuma rezultāti;

88.3.4. projektējamo navigācijas zīmju un uguņu plānotie darbības parametri;

88.3.5. navigācijas zīmju un uguņu aparatūras (piemēram, gaismas, barošanas avoti) izvēle un analīze.

88.4 Par šo noteikumu 2.pielikumā minēto navigācijas zīmju un uguņu uzstādīšanu 88.1. punktā noteiktajās ūdenstilpnēs navigācijas zīmju un uguņu īpašnieks vai valdītājs rakstiski paziņo Jūras administrācijai.